Shop All

Regulament Concurs Instagram „Welcome Giveaway”

I. ORGANIZATOR

I.1. Organizatorul concursului este Meloni Care S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Bragadiru, Prelungirea Ghencea, Nr. 65, Ilfov, înregistrată la Registru Comerțului București sub nr. J23/3724/2020, Cod Unic de Înregistrare: RO 42957969, reprezentată legal de Vasile Iuliana-Alexandra în calitate de Administrator.

II. DURATĂ CONCURS

II.1. Concursul va fi organizat exclusiv pe Instagram, în perioada 25/12/2020 – 03/01/2021.

Înscrierea participanților se va desfășura începând cu data de 25/12/2020 până pe 03/01/2021, ora 23:59.

II.2. Concursul va fi organizat pe întreg teritoriul României, exclusiv prin intermediul paginii oficiale de Instagram a Organizatorului.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

III.1. Pentru a putea participa la concurs, persoanele interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să dețină un cont de Instagram;

b) să acceseze pagina https://www.instagram.com/meloni.care/ și să dea FOLLOW paginii;

c) să dea like postării cu Giveaway;

d) să eticheteze minim un prieten;

e) la acest concurs pot participa atât persoanele de sex feminin, cât și de sex masculin;

III.2. Nu pot participa la aceast concurs administratorii sau salariații Meloni Care S.R.L. și alte persoane implicate în organizarea și desfășurarea concursului, precum și soțul/soția, rudele și finii lor de gradul I.

III.3. Un participant poate plasa mai multe comentarii pentru mai multe șanse de câștig, de pe un singur cont de Instagram.

III.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligația de a o demonstra cu probe.

IV. MODUL DE DESFĂȘURARE

IV.1. Concursul se desfășoară doar online, pe pagina de Instagram “Meloni Care”.

IV.2. Pentru a se putea înscrie, participanții trebuie să aibă sau să își creeze în perioada indicată la art. II.1. un cont care să permită utilizarea serviciului „Instagram” (pentru a evita orice dubiu, serviciul Instagram este accesibil la adresa web: https://www.instagram.com sau la alte adrese aparținând aceluiași domeniu web).

IV.3. Participații trebuie să aibă contul de Instagram PUBLIC, pentru că organizatorul să poată verifica dacă aceștia au respectat condițiile.

IV.4. Câștigătorul premiului va fi desemnat dintre utilizatorii care au îndeplinit acțiunile conform condițiilor prezentate anterior.

IV.4.1. Câștigătorul va fi desemnat, prin tragere la sorți electronică pe platformă www.random.org, dintre toți participanții cu înscrieri valide. În cadrul extragerii se va desemna câștigătorul după cum urmează:

IV.4.1.2. 1 (UN) câștigător pentru concursul desfășurat pe pagina de Instagram a Organizatorului.

IV.5. Rezultatele extragerii vor fi publicate pe pagina de Instagram a Organizatorului în data de 04.01.2021, la o oră aleasă de Organizator.

IV.6. Organizatorul se obligă să facă public pe pagina de Instagram „Meloni Care” numele câștigătorului și câștigurile acordate. În situația în care câștigătorul refuză să accepte premiul câștigat sau nu se prezintă pentru ridicarea premiului, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu și nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

IV.7. Utilizatorii care nu îndeplinesc condițiile de înscriere și participare menționate în Regulament nu vor fi admiși în concurs.

IV.8. Organizatorul își rezervă dreptul de a proceda, ulterior încheierii concursului, la validarea datelor cu care s-au înscris utilizatorii și de a-i elimina din tragerea la sorți, sau de a anula decizia prin care un utilizator este desemnat câștigător, în condițiile în care respectivul câștigător este suspectat de fraudă sau în cazul utilizatorilor care s-au înscris pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expiră automat după o perioadă determinată de timp sau conturi care nu le aparțin.

V. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE

V.1. Premiul ce poate fi câștigat este în număr total de 1 (un) mini-răcitor de cosmetice, model Blossom Pink pentru concursul desfășurat pe Instagram.

V.2. Valoarea totală a premiului, calculat la valoarea comercială a acestuia este de 329 RON (TVA inclus).

V.3. Nu se acordă contravaloarea în bani a premiului.

VI. ACORDAREA PREMIILOR

VI.1.1. Câștigătorul vă fi desemnat prin tragere la sorți, realizată pe platforma www.random.org.

VI.1.2. În cazul în care realizarea extragerii câștigătorului pe platforma web www.random.org nu va fi posibilă din cauza unor eventuale probleme tehnice independente de Organizator, extragerea va fi efectuată într-o dată anunțată ulterior, dar nu cu mai mult de 14 zile de la data inițială.

VI.2.1. Câștigătorul va fi contactat de către un reprezentant al Organizatorului prin mesaj privat, transmis pe contul personal de Instagram, în vederea validării pe baza actului de identitate și în vederea oferirii detaliilor privind ridicarea premiului. Prelucrarea datelor din actul de identitate se face exclusiv în scopul identificării Câștigătorului îndeplinirii obligațiilor legale ale Organizatorului și al desfășurării în bune condiții a loteriei publicitare. Prin participarea la concurs, participantul își dă consimțământul expres pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal.

VI.2.2. În cazul în care câștigătorul concursului organizat pe pagina de Instagram a Organizatorului nu va putea fi contactat sau nu va răspunde până la ora 23:59 din data de 04.01.2021, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai acorda premiul respectivului câștigător. Astfel, va fi desemnat câștigător o altă persoană desemnată în urma tragerii la sorți.

VII. CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR

VII.1. Pentru a fi validat drept câștigător, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile descrise în secțiunile anterioare ale Regulamentului. De asemenea, în momentul recepției premiului, câștigătorul trebuie să prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau pașaportul).

VII.2.1. Din dorința de a nu prejudicia nicio persoană care dorește să participe la prezentul concurs, Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua verificări în ceea ce privește corecta participare.

VII.2.2. În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de Organizator, rezultă că există participanți care încearcă sau au încercat să fraudeze procesul de înscriere, Organizatorul poate să le restricționeze participarea la concurs pe toată durata acesteia și/sau să le retragă dreptul la premiul obținut că rezultat al activității lor neconforme.

VII.3.1. Contestațiile se pot face în 24 (douazecisipatru) de ore de la data afișării numelui câștigătorului pe pagina de Instagram. Contestația se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa contact@melonicare.ro și va cuprinde în mod obligatoriu:

i) numele și domiciliul

ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația.

VII.3.2. Contestațiile se vor soluționa în termen de 48 (patruzecisiopt) de ore de la data primirii.

VII. 3.3. Persoana desemnată câștigătoare în urma extragerii va putea ridica premiul de la adresa Prelungirea Ghencea, 65, Bragadiru, Ilfov sau va primi premiul prin sistem de curierat în funcție de preferință, în termen de 20 (douăzeci) de zile de la data afișării numelui pe pagina de Instagram. Dacă persoana desemnată câștigătoare nu se prezintă în vederea ridicării premiului în termenul menționat mai sus în cazul în care a ales aceasta opțiune, aceasta va pierde orice drept în legătură cu premiul și nu va mai putea ridica nicio pretenție față de Organizator.

VIII. LIMITAREA RĂSPUNDERII

VIII.1. Înscrierile efectuate înainte sau după perioada menționată în Regulament, nu vor fi luate în considerare.

VIII.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în concurs, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care dorește să se înscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea la eveniment în perioada de desfășurare a acestuia.

VIII.3. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care câștigătorul își pierde dreptul de a utiliza serviciile oferite de Instagram pe durata concursului. În acest caz, participarea acestuia vă fi invalidata.

VIII.4. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care mai multe persoane revendică același cont de Instagram participant; premiul va fi acordat persoanei care își declară datele de contact și prezintă actul de identitate la ridicarea premiului sau la primirea acestuia.

IX. TAXE ȘI IMPOZITE

IX.1. Orice obligații de natură fiscală sau de altă natură, născute în legătură cu Premiile acordate în urma loteriei publicitare, revin exclusiv în sarcina participantului câștigător.

IX.2. Participanților la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a loteriei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii formularului sau a solicitării Regulamentului). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

X. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR

X.1. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, putând fi consultat în urma accesării link-ului din Biografia contului de Instagram @meloni.care.

X.2. Prin participarea la prezentul concurs, participanții sunt de acord ca datele lor de identificare să fie stocate într-o bază de date la care vor avea acces Organizatorul și dezvoltatorul aplicației, acestea putând fi folosite exclusiv pentru activitățile desfășurate de societatea Meloni Care SRL și partenerii săi în legătură cu organizarea prezentului concurs, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR). Datele participanților vor fi stocate pe o perioadă care să permită desfășurarea în bune condiții a loteriei, iar după expirarea acestei perioade, în măsura în care Organizatorul are obligația legală de stocare, pentru perioada prevăzută de lege.

X.3. Conform prevederilor legale, participanții au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, personal sau prin mandatări, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată acestuia.

X.4. Prin participarea la loteria publicitară, participanții sunt de acord ca, în situația în care vor fi desemnați câștigători, numele lor de utilizator să poată fi făcut public cu ocazia anunțării câștigătorului, fară ca aceștia să emită pretenții financiare față de Organizator pentru organizarea acestor operațiuni. Pentru a evita orice dubiu, temeiul publicării îl constituie îndeplinirea obligațiilor legale ale Organizatorului.

X.5. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu GDPR, respectiv:

1) Dreptul de acces la datele prelucrate;

2) Dreptul la rectificarea datelor;

3) Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);

4) Dreptul la restricționarea prelucrării;

5) Dreptul la portabilitatea datelor;

6) Dreptul de opoziție;

7) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri,

8) Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;

9) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

XI. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

XI.1. Organizatorul este exonerat de răspundere în caz de forță majoră sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

XI.2. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

XI.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice situații ce ar putea rezulta din folosirea de către o alta persoană decât participantul a datelor sale de identificare, a numărului de telefon, a adresei de e-mail ori a contului sau Facebook.

XII. DISPOZIȚII FINALE

XII.1. Prin înscrierea în concursul „Welcome Giveaway” participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

XII.2. Meloni Care S.R.L. își rezervă dreptul să modifice prezentul Regulament ori de câte ori este necesar.

XII.3. Eventualele litigii apărute intre Organizator și participanții la concurs vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, de către instanțele judecătorești competente.

S.C. Meloni Care S.R.L.

Prin reprezentant,

Vasile Iuliana-Alexandra

Câștigă 5% discount
pentru comanda ta!
Înscrie-te în comunitatea Meloni și fii prima care află despre cele mai noi oferte promoționale

    Introducând numărul tău de telefon, ești de acord să primești mesaje tip SMS cu caracter de marketing. Prelucrăm datele tale personale așa cum se menționează în Politica de Confidențialitate.
    crossmenu